Akut Komplikasyonlar

Hemodiyaliz, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar için hayat kurtarıcı bir sürekli renal replasman tedavi yöntemidir. Buna karşılık, hemodiyaliz tedavisindeki gelişmelere rağmen gözardı edilemeyecek sıklıkta komplikasyonları mevcuttur. Sık görülen komplikasyonlar şunlardır;

Hipotansiyon (%20-30),

Kas krampları (%5-20),

Bulantı-kusma (%5-15),

Başağrısı (%5),

Göğüs ağrısı (%2-5),

Sırt ağrısı (%2-5),

Kaşıntı (%5) ile titreme ve ateş (<%1).

Bunların haricinde daha nadir saptanan, ancak hayatı tehdit edici diseqlibrium sendromu, diyalizer reaksiyonları ve aritmiler gibi komplikasyonlar da görülebilmektedir. Hipotansiyon hemodiyaliz sırasında görülen en sık komplikasyondur. Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada intradiyalitik hipotansiyonun, diyaliz hastalarında mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Hipotansiyon nedenleri başlıca kan volümünün aşırı azalması, vazokonstrüksiyon sağlanamaması ve kardiyak faktörler olmak üzere üç alt başlıkta sınıflanabilir.

Kas krampları, başağrısı, bulantı kusma ve göğüs-sırt ağrısı gibi bazı komplikasyonların etyolojisi halen tam olarak aydınlanmış değildir. Diyaliz disekilibrium sendromu ciddi bir komplikasyondur. Belirtileri arasında bulantı, kusma, başağrısı, huzursuzluk, başağrısı, konvülziyon ve hatta koma görülebilmektedir. Ters üre etkisi ve paradoksik beyin-omurilik sıvısı asidozu etyolojide suçlanmaktadır.

Özetle; hemodiyalizin birçok komplikasyonu mevcuttur. Komplikasyonların gelişmeden önlenmesi çok önemlidir. Komplikasyonlar, özellikle ciddi olanları geliştiğinde hemen tanınıp, müdahale edilmesi hayat kurtarıcı olabilmektedir.